ความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวัด (calibration)

ข้อสรุปจากการสอบเทียบ(calibration)เมื่อนำมาตรวจสอบ จะทำให้สามารถกำหนดได้ว่าอุปกรณ์วัดควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่งข้อสรุปจากการสอบเทียบ ทำให้ มั่นใจได้ว่าวัสดุอุปกรณ์วัดที่ใช้ในการตรวจสอบยังคงดำเนินการได้อย่างแม่นยำพร้อมด้วยวางใจได้ ข้อสรุปการสอบเทียบหลายๆ ครั้ง ยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติทางด้านความมั่นคง ( Stability ) ของวัสดุอุปกรณ์วัด

เมื่อใดที่ต้องสอบเทียบ

มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเครื่องมือวัดใดที่ต้องปฏิบัติสอบเทียบ พร้อมกับจะสอบเทียบบ่อยเพียงใดพอจะกล่าวโดยรวมได้ว่า การสอบเทียบวัสดุอุปกรณ์วัดจะต้องทำขณะใดก็ตามที่ผลลัพธ์การวัดของเครื่องมือวัดนั้นกระทบกระเทือนต่อคุณลักษณะของข่าวดังนั้น เครื่องมือวัดใดที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะของข่าวก็ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ การกำหนดว่าเครื่องมือวัดใดต้องสอบเทียบบ้างคงจะใช้ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ให้ตั้งคำถามว่าหากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบอ่านค่าผิดไปจากมาตรฐานที่ระบุไว้ จะได้รับความกระทบกระเทือนที่เสียหายต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่ หากพบว่าการตรวจสอบขึ้นอยู่กับค่าการอ่านของวัสดุวัดเป็นสำคัญก็แสดงว่าเครื่องวัดนั้น ต้องดำเนินการสอบเทียบพร้อมกับอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อใดที่ข้าราชการมีเหตุผลที่จำเป็นต้องแน่ใจในค่าของเครื่องมือวัดก็ต้องสอบเทียบตัวอย่างเช่น เรื่องของความสะดวก

กิจกรรมสอบเทียบเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย แต่การสอบเทียบก็มีเหตุจำเป็นเพราะหากพินิจให้ดีจะเห็นว่าค่าความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับข้อมูล เมื่อใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เป็นหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ซ้ำ อาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบที่ทำเหลือเฟือเหตุจำเป็นก็อาจก่อให้เกิดการหมดไป งบประมาณของที่ทำการเกินเหตุจำเป็นเช่นเดียวกัน